Endre tekststørrelsen
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.

Reglement

REGLEMENT FOR BEDRIFTSBOWLING I BERGEN

Bedriftsbowlingen er underlagt Norges Bedriftsidrettsforbunds lover og normer.

Bedriftsligaen i Bowling skal avvikles i h.h.t. reglement for Bedriftsbowling i Bergen. Der dette reglementet ikke dekker, er det Norges Bowlingforbund sine konkurranse bestemmelser som legges til grunn.

Liga.

1.1 Ligaen består av 1., 2. 3. div. osv. dersom dette er nødvendig. Alle nye lag starter i laveste divisjon. Hver divisjon består av maks 12 lag.

• Hvert herrelag består av 3 spillere pluss reserve.
• Herrelagene spiller 3 serier amerikansk.
• Hvert damelag består av 3 spillere pluss reserve.
• Damelagene spiller 3 serier amerikansk.

1.2 Poengberegning: 1 poeng for hver vunnet serie og 1 poeng for vunnet kamp. Høyest total pinnefall. Er der likhet i pinnefall blir det ½ poeng til hvert av lagene.

1.3 En spiller kan gå fra en lavere div/ett lavere rangert lag til en høyere div/ett høyere rangert lag uten å stå over noen kamp.

En spiller som kommer fra en høyere div/ett høyere rangert lag må stå over en kamp for det laget han kom fra, før han kan spille i en lavere div/ett lavere rangert lag.
Disse reglene gjelder ikke for damespillere fra dameliga til herreliga.

1.4 Lagene/spillerne skal være klar til å starte på den oppsatte spilletiden og kampen skal starte presis. Der tillates ett kjegleoppsett pr. bane pr. spiller som prøvespill. Prøvespill må være ferdig før kampstartstidspunkt.

Dersom et lag må starte uten samtlige spillere skal den/de som kommer for sent starte i den ruten hvor laget befinner seg i ved spillerens fremmøte på banen. Laget kan sette inn reserve i kampen. Innsettelse av reserve kan kun skje ved ny series begynnelse.
Spilleren som tas ut av laget blir automatisk lagets reserve og kan settes inn i neste serie.

1.5 Flytting og utsettelse av kamper bør unngås. Dersom et lag må utsette en kamp skal motstanderen ha beskjed senest 3 dager før spilledag. Utsatt kamp må spilles snarest og senest innen lagets neste obligatoriske kamp.

Laget som ber om å få kamp flyttet må ordne alle formaliteter. Først ta kontakt med motstanderen for å høre om utsettelsen er ok for dem. Deretter tas kontakt med spillehallen for å gi beskjed om utsettelsen samt ordne med ny spilledato og spilletid. Deretter orienteres motstanderlaget om tiden for ny kamp.
Når dette er ordnet så underrettes bowlingutvalget og det sendes melding om endringen skriftlig til kretskontoret, (pr. e-post eller fax).

Ekstra utgifter i forbindelse med utsettelsen påhviler det lag som ba om utsettelsen, dersom ikke annet er avtalt.

1.6 Hvis et lag ikke møter til oppsatt kamp skal det fremmøtte laget spille kampen og er vinner av kampen på det tidspunkt de går av banen og er ferdigspilt.

Et lag må bestå av minst to spillere for å bli godkjent lag.

1.7 Et lag kan stille med en spiller mindre på laget 1 gang i løpet av sesongen ved 2. gangs forseelse bøtelegges dette med kr. 100,-, 3. gang kr. 200,- og senere kr. 200,- for hver gang laget ikke stiller fulltallig.

For ikke å møte opp til obligatorisk kamp betales der kr. 300,- i gebyr, 2. gangs fravær medfører diskvalifikasjon og gebyr kr. 300,-.
 
 
1.8 Det laget som står oppført først på terminlisten har hjemmekamp og starter til venstre på de oppsatte baner.

Hvert lag har sin kaptein/kontaktperson. Hjemmelagets kaptein er ansvarlig for utdeling og innsamling av nødvendige papirer samt å overlevere disse til bowlingutvalgets representant eller til hallen.

Alle lagets henvendelser skal skje gjennom lagets kaptein.

1.9 Laget som vinner 1. divisjon er Bedriftsidrettskretsens Bergensmestere. Lagene som vinner de lavere divisjoner kalles divisjonsvinnere. Ved poenglikhet teller det totale pinnefall.

1.10 Divisjonsvinnerne samt de lag som blir nr. 2 rykker opp en divisjon. De to siste lagene i hver divisjon rykker ned en divisjon. Dersom en divisjon er delt i to rykker bare ett lag opp og ett lag ned.

Ett lag som har vært diskvalifisert i en divisjon skal sesongen etterpå starte en divisjon lavere enn den divisjonen de kom fra.

1.11 Bedriftsbowlingen er underlagt Norges Bedriftsidrettforbunds lover.
 Bedriftsligaen i bowling skal avvikles i henhold til reglement for bedriftsbowling i
Bergen. Der dette reglement ikke dekker, er det NBF`s konkurranse bestemmelser
som legges til grunn.

Bowlingutvalget
Godkjent HBIK 01.04.02
Revidert 07.08.14
 
2.  PROTEST OG APPELLREGLEMENT

2.1.     Det lag som ønsker et resultat kjent ugyldig, må nedlegge protest.

2.2.     Lagleder skal underrette motstanders lagleder før disse forlater spillebanen eller dens område dersom protest vil bli nedlagt.

2.3.     Gjelder protesten spilleberettiget til kamp, må den være sendt inn innen 5 virkedager etter kampdagen.

2.4. Gjelder det forhold under kampen, må lagets kaptein melde fra til motstanders lagleder og dommer innen de har forlatt spillebanen eller dens omgivelser, om at protest vil bli nedlagt.
 Protesten må sendes vedkommende myndighet (Bowlingutvalget) innen 5 virkedager etter kampdagen.

2.5.     Protestgebyret på kr. 500,- må sendes samtidig med protesten.

2.6.     Protestgebyret tapes hvis protesten ikke blir tatt til følge eller trekkes tilbake.

2.7.     En protest blir ikke tatt opp til behandling før gebyret er betalt, og blir avvist hvis dette ikke foreligger innen fristens utløp.
 
2.8.     Avgjørelsen av en protest skal begrunnes og meddeles partene i rek. brev eller på annen etterviselig måte. Det skal samtidig gis opplysninger om appellinstans og frister for denne.

2.9.     Den som er uenig i avgjørelsen av en protest kan appellere den.

2.10.   Appell over Bowlingutvalget's avgjørelse skal sendes HBIK, men Bowlingutvalget må underrettes.

2.11.  Både protester og appeller skal underskrives av bedriftsidrettslagets lederer og sendes vedkommende myndighet rekommandert, eller innleveres mot datert kvittering.

2.12.  Appell må være innsendt innen 5 virkedager etter at avgjørelsen er mottatt.

2.13.  Appellgebyret på kr 1000,- må sendes inn sammen med appellen.

2.14.  Appellgebyret tapes hvis appellen ikke blir tatt til følge eller trekkes tilbake.

2.15.  En appell blir ikke tatt opp til behandling før gebyret er betalt.

Når det gjelder NBIFs straffereglement, henvises til "Håndbok for bedriftsidrett".

 

      
Protestgebyr og Appellgebyr skal betales til:

Hordaland Bedriftsidrettskrets
Postboks 6143 Postterminalen
5892  BERGEN     Bankgironr. 3412 18 04516

Mrk. innbetalingen med protest/appell og lagets navn.

Kontakt oss

Følg oss

Samarbeidspartnere

DESIGN + CMS NETPOWER.NO